top of page

Wie en Wat?

 

GROS Schilde staat voor Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking van de gemeente Schilde. Inwoners en overheid delen hun interesse en verantwoordelijkheid voor de derde wereld.

Opgericht in 2002

 

Op 18 februari 2002 keurde de gemeenteraad van Schilde de oprichting goed van een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, afgekort GROS.

 

Als gemeentelijk adviesorgaan kreeg GROS Schilde een drievoudige opdracht, vastgelegd in statuten:

  • in overleg met het gemeentebestuur een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking uitwerken en helpen bij de uitvoering daarvan;

  • de inwoners van Schilde/’s-Gravenwezel permanent sensibiliseren voor de noden van het Zuiden;

  • projecten voor ontwikkelingssamenwerking steunen, zowel de grotere projecten uitgevoerd door professionele organisaties (NGO’s), als de kleinschalige projecten die worden gedragen door inwoners van de eigen gemeente;

 

Om dit allemaal mogelijk te maken, legt de gemeenteraad jaarlijks een budget voor ontwikkelingssamenwerking vast. Een verdeelsleutel bepaalt hoe dit budget over de verschillende doelstellingen wordt gespreid.

 

Bekend worden

 

Het oprichten van GROS Schilde gebeurde op initiatief van toenmalig schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Jef Couwels. Drijvende kracht van bij het begin was gemeenteambtenaar Tres Hendriks. Wat Tres voor de GROS betekende en hoeveel werk zij verzette, bleek op dramatische wijze toen zij op 17 oktober 2009 plotseling en veel te jong in Madagaskar overleed.

Onder de opeenvolgende voorzitters Mieke Van Heuckelom, Francis Meyvaert en Jef Couwels, bijgestaan door een geëngageerd dagelijks bestuur, werd de GROS steeds verder uitgebouwd. Eerste taak was: bekend worden bij de inwoners van Schilde en 's-Gravenwezel, en interesse wekken voor de Noord-Zuidthema's. Dat gebeurde vooral door het organiseren van thematische evenementen: een Latijns-Amerikaanse dag, een Afrika-dag, een Aziatische Bazaar, de GROS Mundial, een GROS Wereldmarkt, een debat tussen politieke partijen over ontwikkelingssamenwerking, een zomerse Stap & Hap…

Ieder jaar stelt het dagelijks bestuur van de GROS een lijst op van kleinschalige projecten en NGO’s die in aanmerking komen voor een toelage. Dat gebeurt door het bestuderen van de dossiers van de aanvragers, persoonlijke gesprekken en evaluatie van de werking. Na de algemene vergadering moet ook het college van burgemeester en schepenen die lijst goedkeuren.

 

Daarnaast wordt geregeld noodhulp verstrekt: bij een natuurramp, hongersnood of een conflict met een grote vluchtelingenstroom tot gevolg.

 

Wie een GROS-toelage ontvangt voor een kleinschalig project of NGO, is daardoor automatisch lid van de algemene vergadering van de GROS. Die komt minimaal tweemaal per jaar samen en staat open voor al wie geïnteresseerd is in ontwikkelingssamenwerking.

 

Kandidaten gezocht

 

Het dagelijks bestuur van de GROS, waarvoor elke inwoner van Schilde zich via de algemene vergadering kandidaat kan stellen, wordt om de drie jaar herkozen. Het telt maximaal 12 leden, aangevuld met de schepen voor Ontwikkelingssamenwerking en de gemeentelijke Noord-Zuidmedewerker.

 

Kandidaturen voor het dagelijks bestuur zijn van harte welkom op gros@schilde.be.

bottom of page