top of page

Statuten GROS Schilde

Artikel 1         Oprichting, benaming en zetel

 

Een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) wordt opgericht die als gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek wordt erkend door het gemeentebestuur van Schilde - 's-Gravenwezel. De zetel van de GROS is gevestigd op de gemeentelijke dienst Gezin & Welzijn, Eugeen Dierckxlaan 24 te 2970 Schilde.

 

Artikel 2         Doel

 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel:

 • samen met het gemeentebestuur een beleidsvisie ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking, hierbij optredend als inspraak- en adviesorgaan;

 • helpen bij de uitvoering van dit beleid, wat betekent:

 • een permanent bewustmakingsbeleid voeren naar de overheid, de bevolking, de leden van de GROS, de plaatselijke openbare bibliotheek, de scholengemeenschappen en alle verenigingen in de gemeente;

 • het steunen van projecten en personen actief in de Derde Wereld;

 • een beleid voeren naar de binnenlandse problemen die samenhangen met de ontwikkelingssamenwerking, zoals vluchtelingenproblematiek, duurzame ontwikkeling, migratie, ecologische voetafdruk;

 • de coördinatie bevorderen tussen personen, groepen en verenigingen binnen de gemeente die een Noord-Zuidwerking opzetten.

 

Artikel 3         Bevoegdheden

 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking oefent volgende bevoegdheden uit:

 • het college van burgemeester en schepenen adviseren in het concipiëren van het gemeentebeleid i.v.m. ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek, en helpen bij de uitvoering ervan;

 • hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen voorstellen doen en/of advies verlenen in alle aangelegenheden met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek;

 • een informatieve, educatieve en sensibiliserende taak vervullen bij de bevolking betreffende ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek;

 • het vrij beslissen over de besteding van de hem verleende werkingsgelden, begrotingsgelden en gelden voor noodhulp, en de hem eigen financiële middelen;

 • op basis van het algemeen erkenningsreglement adviseren aan het college van burgemeester en schepenen inzake de erkenning of opheffing van erkenning van een vereniging door de GROS;

 • actief betrokken worden bij gemeentelijke initiatieven in het kader van de Noord-Zuidwerking, zoals een stedenband, Schilde FairTrade-gemeente enzovoort.

 

Artikel 4         Samenstelling

 

4.1.      Leden

 • Iedereen die in Schilde woont en bekommerd is om ontwikkelingssamenwerking, kan de algemene vergadering bijwonen en kan – indien hij/zij hierom expliciet verzoekt – lid worden van de algemene vergadering van de GROS.

 • Verenigingen kunnen als lid van de GROS aanvaard worden na goedkeuring door het dagelijks bestuur.

 

 

4.2.      Stemrecht

            De volgende leden van de algemene vergadering hebben stemrecht:

 • 2 vertegenwoordigers + 1 plaatsvervanger van een vereniging werkzaam in de gemeente die ontwikkelingssamenwerking als voornaamste doelstelling heeft;

 • 1 vertegenwoordiger + 1 plaatsvervanger per project dat van de GROS subsidies krijgt als "kleinschalig project";

 • niet-georganiseerde personen die als individu lid zijn van de algemene vergadering.

 

Deze personen dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • het grondgebied van de gemeente Schilde bewonen;

 • geen politiek mandaat uitoefenen;

 • de afgevaardigden van een vereniging moeten effectief deel uitmaken van de vereniging die zij vertegenwoordigen.

 

De schepen van ontwikkelingssamenwerking en de gemeentelijke Noord-Zuidambtenaar zijn ambtshalve lid van de algemene vergadering, zonder stemrecht.

 

4.3       Duur lidmaatschap

Het mandaat als lid van de GROS duurt zolang de vereniging die men vertegenwoordigt, het mandaat handhaaft. Elk lid van de GROS kan slechts één mandaat hebben. Aan het mandaat van stemgerechtigde leden komt een voortijdig einde wanneer zij niet meer voldoen aan bovenvermelde voorwaarden. Indien na schriftelijke verwittiging binnen de drie maanden niet wordt voorzien in hun vervanging, vervalt het lidmaatschap.

 

Bij opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de algemene vergaderingen van de GROS wordt de toekenning van de toelage voor het volgende werkjaar herbekeken.

 

4.4       Beheer vermogen

De leden van de GROS en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de adviesraad, hebben geen recht op een aandeel en kunnen geen opbrengsten halen uit de adviesraad waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

 

Bij ontbinding van de GROS, om welke reden ook, moet het vermogen van de adviesraad worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de GROS en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

 

Artikel 5         Structuur en werking

 

Algemene vergadering

 • De GROS vergadert wanneer de noodzakelijkheid zich voordoet, doch minimaal tweemaal per jaar. De algemene vergaderingen van de GROS zijn openbaar en worden vooraf bekendgemaakt.

 • Het dagelijks bestuur bereidt de vergadering voor en stelt de agenda samen. Minstens 14 dagen op voorhand worden alle leden van de GROS schriftelijk uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering.

 • De leden kunnen minstens 7 dagen voor de vergadering de gemeentelijke Noord-Zuidambtenaar verzoeken nog bepaalde onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. Bij hoogdringendheid kan een punt onmiddellijk na het openen van de vergadering op de agenda worden geplaatst, als de vergadering hiermee akkoord gaat.

 • Vooraleer tot stemming over te gaan, zal de GROS alle mogelijke inspanningen leveren om tot een consensus te komen. Pas indien blijkt dat dit niet mogelijk is, gaat men over tot de stemming. Beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • De gemeentelijke Noord-Zuidambtenaar of een vervanger stelt het verslag op van de vergadering. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en binnen de 14 dagen overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en op het GRIP geplaatst. Tevens wordt een kopie van het verslag binnen de 14 dagen verzonden naar zowel de effectieve als de vervangende leden van de GROS.

 

Dagelijks bestuur

 • Het dagelijks bestuur wordt om de 3 jaar herkozen, en dit in de maand mei. Ieder stemgerechtigd lid van de algemene vergadering kan zich hiervoor kandidaat stellen. De leden van het dagelijks bestuur zijn herverkiesbaar. Wanneer een lid van het dagelijks bestuur vroegtijdig zijn/haar mandaat opzegt, kan het dagelijks bestuur in zijn/haar vervanging voorzien voor de verdere duur van de bestuurstijd, mits bekrachtiging van dit lidmaatschap in de eerstvolgende algemene vergadering

 • Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 verkozen leden, aangevuld met de schepen bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking en de gemeentelijke Noord-Zuidambtenaar.

 • Indien minder dan 12 kandidaturen worden ingediend, maken deze personen – zonder stemming – deel uit van het dagelijks bestuur. In overleg met de algemene vergadering zal het dagelijks bestuur desgevallend worden uitgebreid tot minimaal 7 en maximaal 12 leden.

 • Om een evenredige samenstelling van het dagelijks bestuur te bekomen, zal bij de kandidatuurstelling voor de leden van het dagelijks bestuur gestreefd worden naar een weerspiegeling van de samenstelling van de algemene vergadering.

 • Het dagelijks bestuur kiest onderling een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester.

 • De voorzitter en de penningmeester zijn gevolmachtigd tot het beheer van de rekeningen.

 • Een interne afsprakennota kan worden opgemaakt om de werking van het dagelijks bestuur vast te leggen.

 

Artikel 6         Werkingsmiddelen

 

 • De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking om de werkingskosten te dekken.

 • Het college van burgemeester en schepenen stelt een lokaal ter beschikking aan de GROS voor het houden van de vergaderingen.

 

Artikel 7         Werkgroepen

 

Binnen het dagelijks bestuur van de GROS kunnen werkgroepen worden opgericht en afgeschaft belast met een specifieke opdracht. Bij de werkgroepen kunnen ook niet-leden van de GROS betrokken worden. De werkgroepen brengen op de vergaderingen van de GROS verslag uit over hun werking. De conclusies van een werkgroep worden slechts bindend nadat de GROS ze heeft goedgekeurd.

 

 

Artikel 8         Afsprakennota gemeentebestuur

 

Tussen het gemeentebestuur van Schilde - 's-Gravenwezel en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking zal een afsprakennota worden opgemaakt die de relatie tussen het gemeentebestuur en de GROS regelt en de wederzijdse verbintenissen vastlegt.

 

Artikel 9         Wijzigingen

 

Wijzigingen aan de statuten kunnen, na goedkeuring door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden, aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

bottom of page